Det bidde bara en tumme

Hur gör man av med en cykelmiljard? Inte så lätt har det visat sig. 2012 lovade våra politiker i Stadshuset att spendera 1000 miljoner under 7 år på att bygga ut cykelnätet i Stockholm. Det blir 143 miljoner per år, en klar förbättring jämfört med de 25-50 miljoner som har investerats de senaste åren. Efter många år av eftersatt utbyggnad finns ett enormt behov av att bygga nya cykelbanor och förbättra gamla till den standard som har specificerats i Stockholms cykelplan 2012.

Var börjar man
Det går ju inte bara sätta igång och bygga nya cykelbanor kors och tvärs genom Stockholm. Först måste ett antal utredningar genomföras och en prioritering bland alla önskemål göras. Men hur gör man en prioritering utan att lova för mycket. Varför inte börja med ett inriktningsbeslut. Ett inriktningsbeslut pekar ut en strategi och plan för utbyggnaden de närmast kommande åren och sätter en prislapp på denna utbyggnad av cykelnätet.

Beslutsgång
2013-02-07 behandlades Trafikkontorets förslag till inriktningsbeslut i Trafik- och renhållningsnämndens sammanträde. Här är protokollet från mötet där man beslutar enligt Trafikkontorets förslag.

BeslutTrafikNämnden

Protokollet avslutas med följande ord:

BeslutTrafikNamnden2

Man kan ifrågasätta prioriteringen av dessa objekt men det tycks som om urvalet har gjorts efter principen: ”Låt oss börja med de enkla lösningarna där vi inte stör våra kära bilister allt för mycket”.

Beskrivning av inriktningsbeslut 1
Detta inriktningsbeslut föregås av ett utredningsbeslut för de högst prioriterade cykelinfrastrukturåtgärderna i cykelplanen. Inriktningsbeslutet omfattar åtta av de cykelinfrastrukturåtgärder som finns med i utredningsbeslutet. De aktuella projekten är Värtavägen, Kungsgatan mellan Kungsbron och Vasagatan, Norr Mälarstrand, Rålambshovsleden och Västerbronedfarten, Pålsundsbacken och del av Söder Mälarstrand, delar av Hägerstensvägen, kopplingen mellan Årstabron och Årstavägen, Nya Arenakopplet samt delar av Gamla Huddingevägen. Projekten är spridda över hela kommunen och de är av olika karaktär. Gemensamt är att de stärker cykelns ställning och bidrar till ett sammanhängande, trafiksäkert och framkomligt cykelvägnät. Sammanlagt bedöms de medföra en utgift om ca 172 mnkr.

Inriktningsbeslut1

Pålsundsbacken – Söder Mälarstrand
Pålsundsbacken är en av kopplingarna mellan Söder Mälarstrand och Långholmsgatan, vilka båda är stora cykelstråk (Söder Mälarstrand 2926 cyklar/dygn och Västerbron 9580 cyklar/dygn).

Värtavägen
Värtavägen är en viktig länk som knyter ihop delar av Norra Djurgårdsstaden med Valhallavägen och innerstaden. Behov av åtgärder finns redan i dag men med den kommande exploateringen i främst Värtan och Frihamnen kommer behovet att öka ytterligare framöver. Genomförandebeslut. Film.

Värtavägen

Kungsgatan mellan Kungsbron och Vasagatan
Kungsbron och Kungsgatan ner mot Vasagatan är en viktig cykelkoppling som knyter samman Kungsholmen med City. Sträckan är ett utpekat pendlingsstråk samt en del av ett regionalt prioriterat cykelstråk. Sträckan saknar robusta cykellösningar främst i östlig riktning, men delvis även i västlig riktning. Genomförandebeslut. Film  norrut. Film söderut.

Kungsbron

Norr Mälarstrand – Rålambshovsleden – Västerbronedarten
Sträckan Norr Mälarstrand-Rålambshovsleden är ett av Stockholms mest trafikerade cykelstråk. Det är i cykelplanen ett utpekat pendlingsstråk och ingår i regionens prioriterade cykelvägnät. Film.

NorrMälarstrand

 Gamla Huddingevägen
Gamla Huddingevägen är en saknad cykelväglänk i Huddingestråket, som förbinder Huddinge med Gullmarsplan. Gamla Huddingevägen har skyltad hastighet 50 km/h och på den dominerande delen av sträckan är vägbanan knappt 11 meter bred. Film.

GamlaHuddingevägen

 Nya Arenakopplet
Cykelstråket längs Nynäsvägen är ett av stadens viktigaste pendlingsstråk med upp emot 6 500 cyklister per dygn (Skanstullsbron). Standarden på sträckan mellan Norra Arenakopplet och Olaus Magnus väg, i höjd med Gullmarsplan, har inte tillräckligt hög standard. Film.

NorraArenakopplet

Årstabron – Årstabergsvägen
Årstabron nyttjas av ca 2 700 cyklister per dygn. Bron är en viktig länk för cyklister söderut mot Årsta. Sträckningen är i dagsläget smal, mycket backig och kurvig vilket medför trafiksäkerhets-problem på den gemensamma gång- och cykelbanan genom parkmarken. Film.

Årstabron

Kopplingen mellan Årstabron och Svärdlångsvägen, över järnvägsspåren upplevs som besvärlig. Nere på Svärdlångsvägen finns idag heller ingen tydlig fortsättning till Årstabergsvägen och Årstabergsterminalen som är en viktig kollektiv- trafikknutpunkt. Inte heller för de som vill fortsätta vidare mot Årstafältet erbjuds en tydlig cykelväg.

Svärdlångsvägen

 Hägerstensvägen
Hägerstensvägen utgör ett pendlingsstråk med högsta prioritet av åtgärder. På Hägerstensvägen (film)  och Mälarhöjdsvägen (film) finns på större delen av sträckan ingen cykelbana utan cykling sker i blandtrafik. Mellan Stjernströms väg och Hillbergs- vägen finns en dubbelriktad cykelbana på den norra sidan av Hägerstensvägen. Sträckan är en saknad länk i ett regionalt cykelstråk med koppling mot Botkyrka.

Hägerstensvägen

Hägerstensvägen

Mälarhöjdsvägen

Mälarhöjdsvägen

Status augusti 2014
Det har nu gått ett och ett halvt år sedan beslutet om dessa investeringar fattades. Efter att ha besökt alla tilltänkta byggplatser och filmat alla cykelvägar kan jag konstatera att det enda objekt som har åtgärdats är cykelbanan Arenakopplet . Kan inte mer än instämma i följande kommentar:

Majoritetens arbete med cykelplanen har hitintills präglats av `mycket snack och lite verkstad ́. Både för cyklisternas trafiksäkerhet och framkomlighet är det nödvändigt att cykelplanen genomförs så snabbt som möjligt”.

Slutsats
Det verkar som de styrande politikerna i Stockholms stad har haft lite bråttom med att strö miljoner omkring sig för att få tyst på kritiska cyklister. Istället för att först bygga upp en enhet som kan hantera denna massiva utbyggnad har man producerat ett dokument som visar på hur man tänker fördela denna miljardsatsning utan att ha någon tydlig mottagare av pengarna. Utbyggnadsförslagen i inriktningsbeslut 1 verkar ha kommit till med hjälp av lottdragning eller kanske pilkastning och kommer inte nämnvärt förbättra situationen för oss cyklister i Stockholm.

Fortsättning följer
2014-02-06 kom inriktningsbeslut 2. Blir det samma sak igen.
2014-07-10 Lovade Ulla Hamilton ytterligare en miljard.  Härliga tider underbara tider.

Trafikkontorets planerade cykelåtgärder  för 2014. De flesta åtgärderna kommer att utföras 2015 eller 2016  eller inte alls.

Förslag
Varför inte skapa en databas över alla cykelåtgärder med tydliga startdatum och med kontinuerlig uppdatering av status. Då skulle vi slippa denna förvirrade situation.

En sista fråga
Till sist, en fråga till Per Ankersjö. Vad hände med cykeldirektoratet enligt dansk model som skulle inrättas.  Det skulle behövas idag.