Den nationella transportplanen

Så här skriver regeringen på sin hemsida.

I april 2014 fastställde regeringen den nationella transportplanen för 2014–2025. Därmed genomförs nu en historisk satsning på infrastrukturen som ska säkra arbetspendlingen och företagens behov av fungerande godsstråk.

Totalt satsas 522 miljarder kronor under perioden 2014–2025. Det är en ökning med 20 procent från föregående planperiod. Av de 522 miljarderna går 241 miljarder kronor till drift och underhåll, varav 155 miljarder kronor till väg och 86 miljarder kronor till järnväg. 281 miljarder kronor satsas för att utveckla infrastrukturen.

Denna bild används i presentation.

NationellaTransportplanenBild1

Hur ska man tyda den.

1. Ett sista flygplan som håller på att landa på Bromma (nedläggning på gång)
2. En tom sjö (=avskaffade båttransporter)
3. En tom smal väg utan bilar (=avskaffad biltrafik)
4. Två personer som stiger på ett tåg (=ökad tågtrafik)

Cykelsatsningar
Vad innebär denna satsning för oss cyklister. Låt oss undersöka den saken lite närmare. Vi börjar med att läsa kortversionen av den nationella transportplanen. I den nämns cykel/cykla totalt tre gånger:

Regeringen satsar drygt 30 miljarder kronor på trimning, effektivisering samt miljöåtgärder. Av dessa ska 7,8 miljarder kronor användas till mil- jöåtgärder i befintlig infrastruktur. Exempel på trimning, effektivisering samt miljöåtgärder är bulleråtgärder, vattentäktsskydd, minskade barriäreffekter och åtgärder för att fler ska cykla och kunna göra det på ett säkert sätt. Därför investerar regeringen i cykelrelaterade åtgärder motsvarande byggande av 40 mil ny cykelväg. 

Den texten gör oss inte mycket klokare. Vad innebär 40 mil ny cykelväg. Säger mig ingenting. Låt oss gå vidare och se om vi kan hitta lite mer matnyttig information. På hemsidan finns en spalt som heter ”Satsningar per län”. Överst står ”Hela landet”.

Hela landet
I beslutet om nationell transportplan har regeringen pekat ut vilka projekt som Trafikverket ska prioritera under planperioden 2014–2025 och hur Trafikverket ska prioritera medlen för drift och underhåll. På denna sidan hittar vi en länk med följande text: Cykling: Ökad och säker cykling

I det dokumentet kan vi läsa följande:

Regeringen anser att åtgärder som leder till ökat resande med cykel kan bidra till att nå flera samhällsmål såsom ökad tillgänglighet, förbättrad trafiksäkerhet och förbättrad folkhälsa. Särskilt i större tätorter och storstäder finns en avsevärd potential till effektivare kapacitetsutnyttjande genom att främja ökad cykeltrafik. Det finns även potential att förbättra cykelpendling i mindre och medelstora städer samt i den tätortsnära landsbygden. 

Satsningar på cykelåtgärder i den nationella planen motsvarar anläggning av närmare 40 mil ny cykelväg längs det nationella vägnätet under planperioden. Det handlar om cykelvägar längs vägsträckor som tidigare har mötesseparerats och där behovet av cykeltrafik inte har kunnat tillgodoses. Det handlar också om nya cykelvägar för att förbättra möjligheter till arbetspendling i större tätortsregioner. Satsningar på cykling kopplat till besöksnäringen medfinansieras också av staten via den nationella planen, däribland Kattegattleden och Ölandsleden. Medlen kan även användas till åtgärder som planskilda korsningar, skyltning och cykelparkeringar vid bytespunkter.

Totalt satsas drygt 4,8 miljarder kronor på åtgärder för ökad och säker cykling under perioden 2014–2025. De dryga 3,4 miljarder som satsas på cykling i länsplanerna och den nationella planens 1,4 miljarder kronor innebär sammantaget en avsevärd ökning jämfört med tidigare planläggningsperiod. En stor del av behoven att utveckla infrastrukturen för cykling återfinns längs det kommunala och regionala vägnätet. Regeringen ser därför positivt på den förhållandevis stora satsning som görs i länsplanerna. Likaså bör Trafikverkets arbete med att samordna och stötta kommunala och regionala cykelsatsningar fortsätta. Regeringen avser att noga följa upp hur satsningarna på cykel genomförts på alla nivåer. 

Inte heller efter denna presentation blev vi mycket klokare. Det enda konkreta vi får veta är att det ska byggas 40 mil cykelväg och att det statsas 1.4 miljarder av totalt 522 miljarder (=0.27%) på denna utbyggnad. Dessutom ska länen satsa 3.4 miljarder vilket innebär totalt 4.8 miljarder under 12 år (=400 miljoner/år).

 Arbetspendling
På sidan finns också en ruta med texten Arbetspendling. Låt oss ta en titt där och se vad man tänker göra för att förbättra arbetspendlingen för oss cyklister. Jag räknar till 160 olika åtgärder varav en (1) åtgärd rör arbetspendling för cyklister (Täbystråket). Inte direkt imponerande måste man säga.

Nu återstår bara att gå in och läsa på varje län för att se om vi kan hitta några fler cykelåtgärder. Jag hittade följande:

TransportPlanBild3

TransportPlanBild4

TransportPlanBild6

TransportPlanBild5

TransportPlanBild8

TransportPlanBild7

TransportPlanBild11

TransportPlanBild9

TransportPlanBild10

TransportPlanBild12

TransportPlanBild13

TransportPlanBild14

Trafikverket
Låt oss ta en titt på Trafikverkets hemsida för att se vad de har att tillägga. Så här skriver de:

Den 14 juni 2013 redovisade Trafikverket ett förslag till nationell plan för transportsystemet 2014-2025. 8 april 2014 fastställde regeringen den nationella planen.

Sökbar karta
Trafikverket har en sökbar karta på sin hemsida där man kan hitta alla namngivna objekt över 50 miljoner.

TransportPlanKarta

Låt oss se hur många cykelleder man har planerat in för perioden 2014-2025. Summa summarum 1.

TransportPlanCykelled

Sammanfattning
Någon statlig satsning för ökad cykling är svår att upptäcka. Totalt satsas  1.4 miljarder av totalt 522 miljarder (=0.27%) på åtgärder för utbyggnaden av cykelnätet. Förbifart Stockholm ensam kommer att kosta närmare 50 miljarder innan den är klar. En satsning som vi cyklister inte kan utnyttja.

Referenser

Statlig cykelpolitik – på pappret och i realiteten, Författare: Krister Spolander

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>